19:32 EDT Thứ tư, 26/06/2019

Trang nhất » Hoạt động Đoàn thể » Chi bộ Đảng

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh...

Chủ nhật - 01/09/2013 18:21
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh...

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh...

Trong mọi thời kì cách mạng, công tác chính trị - tư tưởng của một tổ chức cơ sở là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng của toàn Đảng; là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở..... (Người viết: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN)
         
PHẦN I: MỞ ĐẦU
          Trong mọi thời kì cách mạng, công tác chính trị - tư tưởng của một tổ chức cơ sở là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng của toàn Đảng;  là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở.
          -Trên cơ sở quan điểm chủ nghĩa Mác -Lê-nin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng cộng sản, Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác chính trị -tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kì mới xuất phát từ những căn cứ lý luận sau:
          Xây dựng Đảng về chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng là một nguyên lý nền tảng trong xây dựng Đảng, là một nội dung cơ bản mang tính thời sự, cấp bách trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
          Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là thuyết phục, giáo dục, bằng công tác tư tưởng và bằng sự gương mẫu của cán bộ, Đảng viên. Vì vậy để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng tất yếu phải thường xuyên làm tốt và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng.
          Trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác chính trị tư tưởng được thực hiện hiệu quả góp phần tăng cường khối đoàn kết nội bộ, phát huy lòng tự tôn dân tộc, ý thức tự lực tự cường, tạo nên sức mạnh nội lực để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
          -Quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, ngành GD cũng đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường phổ thông. Xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là tấm gương sang về đạo đức cho học sinh noi theo, đồng thời kiên quyết khắc phục tư tưởng chuyên môn đơn thuần, xem nhẹ các mặt công tác chính trị tư tưởng.
          -Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33 -NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng Đà Nẵng trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Ban thường vụ Thành uỷ đã thống nhất thông qua Chương trình 12 về "Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kì phát triển mới của thành phố". Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; nâng cao phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và những biểu hiện sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.
          -Trong những năm học qua, cùng với việc thực hiện cải cách giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học , ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng cũng quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của thời kì mới. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đúng mức qua việc hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành như thực hiện quyết định số 09/QĐ-TTg về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010; chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ "Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục"; phong trào thi đua "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
          -Trong những năm học qua, Phòng giáo dục huyện Hoà Vang cũng bám sát các chủ trương lớn của ngành, tham mưu với huyện uỷ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên các trường từ mầm non đến THCS. Trường THCS Nguyễn Văn Linh cũng đã hưởng ứng và thực hiện đầy đủ các chỉ thị của ngành, quan tâm đúng mức đến công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy và học qua từng năm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
          Tuy nhiên, thực tiễn ở nhà trường cho thấy công tác chính trị - tư tưởng của nhà trường từ nhận thức đi đến hành động vẫn còn nhiều bất cập, công tác chính trị tư tưởng vẫn còn "núp bóng" công tác chuyên môn. Do vậy nhận thức về các vấn đề chính trị - xã hội ở cán bộ giáo viên nhìn chung vẫn còn hạn chế, àm ảnh hưởng đến tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ giáo viên.  Điều này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp phù hợp để nâng cao vị trí, vai trò công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường hiện nay. Nếu tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhận thức và hành động  thì công tác chính trị tư tưởng là một yếu tố quan trọng tạo sức mạnh nội lực bền vững giúp nhà trường phát triển mạnh hơn về mọi mặt.
          Từ tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài, người viết xin được mạnh dạn trình bày "Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng hiện nay".    
  
PHẦN II: NỘI DUNG
         I.Một số vấn đề chung:
          1.Các khái niệm liên quan.
          1.1 Khái niệm về công tác chính trị tư tưởng:
          -Công tác chính trị tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm xây dựng, hình thành, xác lập và truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, định hướng giá trị, tạo niềm tinvà thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của mình.
          -Công tác chính trị tư tưởng là hoạt động đa dạng và quan trọng vào bậc nhất của Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng, xác lập, phát triển hệ tư tưởng XHCN, hình thành niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn góp phần xây dựng thế giới quan khoa học cho con người, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu CNXH.
          1.2 Khái niệm về hiệu quả công tác chính trị tư tưởng:
          -Nói đến hiệu quả của một hoạt động, người ta thường đề cập đến các vấn đề sau: Hiệu quả là sự so sánh giữa kết quả trước và sau khi tiến hành một hoạt động, giữa kết quả đã có và kết quả sẽ có. Hiệu quả là sự so sánh giữa kết quả đạt được và mục đích, là sự ăn khớp một phần hay hoàn toàn của kết quả với mục đích và nhiệm vụ được đặt ra từ trước.         Hiệu quả là sự so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí về vật lực, tài lực  ... để đạt được kết quả đó.
          Tổng hợp các quan niệm trên đây về hiệu quả, theo quan điểm của Ban tuyên giáo Trung ương,  hiệu quả công tác chính trị tư tưởng là sự tương quan giữa kết quả đạt được do tác động tư tưởng mang lại với mục đích của công tác chính trị tư tưởng được đặt ra và với chi phí để đạt được kết quả đó trong một điều kiện xã hội nhất định.
          Hiệu quả công tác chính trị tư tưởng có thể hiểu là những chương trình hành động tác động về mặt nhận thức cho cán bộ Đảng viên thông qua đó nhằm thay đổi nhận thức, hành vi để góp phần nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng.
          Vậy hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong trường học thể hiện trên những khía cạnh: đó là sự tác động của công tác chính trị tư tưởng đã góp phần thay đổi nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ giáo viên nhằm thúc đẩy tính tích cực chính trị xã hội, tham gia tốt nhất vào mọi phong trào chuyên môn, nghiệp vụ, phong trào văn hoá - xã hội của nhà trường, của địa phương và cả nước. Hiệu quả công tác chính trị tư tưởng thể hiện bao quát ở việc nâng cao giác ngộ cách mạng, tinh thần trách nhiệm và tự giác tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; làm cho người cán bộ giáo viên yêu nghề, yêu cuộc sống hơn, nổ lực phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
          2. Ý nghĩa của công tác chính trị tư tưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
          Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục và đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Đảng ta với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác -lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy những tư tưởng tiến bộ của Bác về giáo dục . Đảng ta quan niệm để phát huy tối đa vai trò, sự cống hiến của mỗi nhà giáo thì công tác chính trị tư tưởng phải được làm tốt ở mỗi trường học.  Công tác chính trị tư tưởng phải đi sâu vào nắm bắt được suy nghĩ của đội ngũ nhà giáo, phải trang bị cho đội ngũ nhà giáo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vì trường học chúng ta là trường học XHCN, mỗi thầy cô giáo phải là người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận đó. Mỗi giáo viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, ra sức học tập lý luận chính trị vì "giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống nhân dân".
          Công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong trường học, cụ thể như sau:
          -Công tác chính trị tư tưởng góp phần  xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, trong sạch có sức chiến đấu cao và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.  Công tác chính trị tư tưởng thể hiện được vị trí, vai trò của tổ chức chi bộ trong nhà trường và khả năng quản lý, tổ chức cho tập thể dạy tốt học tốt hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
          -Công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhà trường đặc biệt là cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm của ngành  giáo dục như thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện "Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", hưởng ứng phong trào thi đua "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".Thông qua đó, công tác chính trị tư tưởng góp phần khơi dậy lòng yêu nghề, yêu học sinh, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đạo đức nhà giáo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ giáo viên nhằm biến các chủ trương, chính sách của Đảng, của ngành thành hiện thực, thành phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường.
          -Hiện nay trong  thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá, ngành giáo dục cũng đang thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm đáp ứng nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra. Công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các nhà trường vững mạnh tạo nên sự nhất trí, tin tưởng cao trong đội ngũ cán bộ - giáo viên, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân vào sự nghiệp đổi mới giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
          -Công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường có ý nghĩa to lớn quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo của nhà trường, gắn giáo dục với xã hội, góp phần hoàn thiện nhân cách cán bộ giáo viên và học sinh.
          II.Thực trạng công tác chính trị tư tưởng ở trường THCS Nguyễn văn Linh:
          1. Đặc điểm trường THCS Nguyễn Văn Linh.
          Trường THCS Nguyễn Văn Linh nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Kinh tế chủ yếu của xã Hoà Phước trước đây là sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, do nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp nên nhiều người dân chuyển sang lao động tự do, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hoá thấp vì vậy việc đầu tư chăm lo cho con em học tập còn nhiều hạn chế. Ý thức tự giác học tập của học sinh còn thấp nên tỉ lệ học sinh yếu kém còn nhiều khoảng 20% mỗi năm học, cùng với đó là sự buông lỏng quản lý của gia đình, sự mở rộng của các dịch vụ internet và trò chơi điện tử nên lôi kéo nhiều học sinh tham gia dẫn đến tifnh trạng học sinh học yếu và học sinh bỏ học. Trường nằm ở vùng trũng thấp nên hàng năm phải đối diện với lũ lụt và thường phải khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
          Hội đồng sư phạm nhà trường có số lượng là 50 người. Trong đó Ban giám hiệu 2, giáo viên 37, nhân viên 11. Về trình độ chuyên môn có 100% cán bộ - giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 28/50 có trình độ đại học. Chi bộ nhà trường có 13 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Hoà Phước. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường gồm có: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên Đội TNTPcó mặt ngay từ khi thành lập trường. Từ năm học 2006-2007, với chủ trương chuyển trường THCS trên địa bàn thành phố  giao về Phòng giáo dục quận, huyện quản lý nên trường trực thuộc sự quản lý của Phòng giáo dục huyện Hoà Vang.
          Cơ sở vật chất nhà trường những năm gần đây được đầu tư tương đối đầy đủ phục vụ nhiệm vụ dạy và học. Số lượng học sinh của trường năm học 2009-2010 là 732. Số phòng học là 14 phòng học, có 01/02 phòng bộ môn đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường đạt chuẩn quốc gia, có 1 phòng máy vi tính đã được nối mạng internet để phục vụ cho dạy và học.Việc giảng dạy giáo án điện tử, đổi mới phương pháp dạy học được triển khai nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
          2. Những ưu điểm trong công tác chính trị -tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường trong những năm học qua.
          Công tác chính trị tư tưởng là một biện pháp hợp thành trong hoạt động lãnh đạo tổ chức đảng trong nhà trường, luôn được tiến hành song song cùng công tác chuyên môn trong trường. Những năm học qua, nhất là từ khi trường THCS Nguyễn văn Linh trực thuộc sự lãnh đạo của Phòng giáo dục, công tác chính trị tư tưởng được tiến hành đồng bộ cả về nội dung lẫn hình thức.
          a.Về nội dung: Công tác chính trị tư tưởng góp phần truyền đạt đến cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường những nội dung sau:
          -Tuyên truyền, giáo dục về đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường tổ chức cho cán bộ-giáo viên- nhân viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị pháp luật hè, nghe báo cáo thông tin thời sự trong nước và quốc tế do Phòng giáo dục tổ chức. Các Đảng viên được sắp xếp công việc giảng dạy để theo học các nghị quyết của Đảng do đảng bộ xã tổ chức. Qua các buổi học, đội ngũ viên chức nhà trường tiếp cận những thông tin mới mẻ, nắm bắt kịp thời các chính sách, chỉ thị mới của Đảng và Nhà nước, củng cố hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin, nâng cao giác ngộ lý tưởng và ý chí cách mạng, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Nhờ đó, những năm học qua nhà trường không có cá nhân nào vi phạm pháp luật, các giáo viên Đảng viên đều hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Các đoàn thể trong nhà trường đều đạt những thành tích đáng biểu dương:
 
Năm học Nhà trường Chi bộ Công đoàn Liên Đội
2006-2007 Trường tiên tiến Trong sạch vững mạnh Vững mạnh Vững mạnh
2007-2008 Trường tiên tiến Trong sạch vững mạnh Xuất sắc Vững mạnh
2008-2009 Trường tiên tiến Trong sạch vững mạnh Vững mạnh Vững mạnh
 
          Công tác chính trị tư tưởng còn được thể hiện qua sự lớn mạnh của chi bộ nhà trường. Công tác phát triển Đảng, đào tạo giới thiệu nguồn kế cận cho Đảng cũng được thực hiện hiệu quả. Cụ thể là năm 2006 chi bộ nhà trường có 10 Đảng viên thì đến năm 2009 là 13 Đảng viên. Số Đảng viên ngày càng tăng đã thực sự thúc đẩy phong trào dạy và học, các phong trào văn hoá xã hội của nhà trường. Các Đảng viên là nòng cốt trong các hoạt động thi giáo viên giỏi cơ sở, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, làm quen với soạn giảng giáo án điện tử, sáng tạo đồ dùng dạy học tự làm, đạt nhiều thành tích trong việc bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp thành phố và cấp huyện.
          Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy và học và lao động sáng tạo để phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới cho Đảng. Đặc biệt công tác chính trị tư tưởng cũng quan tâm tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ phấn đấu rèn luyện năng lực chuyên môn, trau dồi đạo đức cách mạng để được đứng trong hàng ngũ Đảng. Đội ngũ Đảng viên trong nhà trường đảm nhận các vị trí lãnh đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường là những giáo viên dạy giỏi, có uy tín tập thể đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong mọi hoạt động. Ban giám hiệu nhà trường cả 2 đồng chí đều là Đảng viên có trình độ Đại học, đã qua lớp trung cấp chính trị đảm bảo năng lực quản lý, chỉ đạo tập thể, xứng đáng là những đầu tàu gương mẫu cho giáo viên noi theo.
          -Tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, các phong trào lớn của ngành giáo dục. Sau 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động thực tiễn của mỗi cán bộ, giáo viên. Mỗi thầy giáo, cô giáo tự lựa chọn đăng kí một việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" đã được cán bộ, giáo viên nhận thức sâu sắc, nề nếp thi cử được thiết lập, chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt qua từng năm học. Tổ chức cho giáo viên học tập thông tư 30 của Bộ Giáo dục về chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên THCS nhằm giúp giáo viên có ý thức rèn luyện và phấn đấu để đạt các tiêu chuẩn của nhà giáo trong thời kì mới.
          -Tuyên truyền, thực hiện nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Từ năm học 2006-2007, thực hiện chỉ đạo của ngành về đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường đã triển khai cho giáo viên tích cực học tập, trau dồi năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.Năm học 2008-2009, dù mới triển khai cho giáo viên giảng dạy giáo án điện tử nhưng đã được hưởng ứng, thực hiện được 278 tiết dạy góp phần đổi mới tư duy dạy và học trong nhà trường, là tiền đề thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.    
          -Tuyên truyền, giáo dục những nội dung liên quan đến các vấn đề xã hội đang quan tâm. Công đoàn nhà trường đã triển khai cho đoàn viên tìm hiểu về vấn đề bạo hành trong gia đình, nâng cao hiểu biết về phòng chống HIV-AIDS, ..Từ đó, mỗi cán bộ giáo viên nâng cao kiến thức xã hội, trở thành những tuyên truyền viên cho gia đình và khu dân cư cũng như góp phần giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội.
          -Tuyên truyền, giáo dục những giá trị văn hoá lịch sử, truyền thống của dân tộc. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên kết hợp với các ngày lễ lớn để ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc như Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ... Trong các ngày lễ này, giáo viên tham gia cùng với học sinh viết bài làm báo tường, nhà trường mời đại diện Hội cựu chiến binh xã về báo cáo, Chi đoàn và Liên Đội tổ chức cho học sinh dâng hương nghĩa trang liệt sĩ và đi thăm đơn vị kết nghĩa bộ đội công binh C3 Hải Vân... Thông qua các nội dung đó, nhằm tăng cường giáo dục kiến thức về lịch sử, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho cán bộ công nhân viên nhà trường.
          b.Về hình thức: Để chuyển tải đầy đủ các nội dung trên đến từng CB-GV, nhà trường sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục như:
          -Tổ chức học tập tập trung theo lịch phân công của Phòng giáo dục. Sau mỗi đợt học, nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả nhận thức.
          -Tổ chức toạ đàm như: Toạ đàm về các biện pháp thực hiện cuộc vận động "Hai không " của ngành, toạ đàm về các nội dung xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", toạ đàm về chuẩn giáo viên THCS., toạ đàm về ý nghĩa Ngày 20/10.... Đây là một hình thức sinh hoạt có tính thực tiễn cao, tạo cơ hội cho cán bộ giáo viên được phát biểu ý kiến cá nhân đồng thời giúp cho lãnh đạo nhà trường thu thập ý kiến để đề ra kế hoạch thực hiện chung cho tập thể.
          -Tổ chức các hoạt động văn hoá- văn nghệ - thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho  đội ngũ thầy cô giáo.Văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn như chào mừng ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.... Đồng thời kết hợp tổ chức sinh hoạt kỉ niệm các ngày lễ lớn như ngày 20/11, ngày 29/3, qua đó, giáo dục viên chức nhà trường về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nghề mến trẻ, lòng tự tôn dân tộc.. Năm học 2008-2009, thông qua đêm văn nghệ "Âm vang sông Hàn" đêm 29/3, thầy và trò nhà trường đã gây quỹ được 16 triệu đồng để hổ trợ quỹ hoạt động của nhà trường đồng thời phát thưởng được 20 xuất học bổng cho học sinh của trường có  hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng có kế hoạch bổ sung các nguồn sách báo, xây dựng phòng đọc thư viện khang trang thoáng mát để tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên cũng như học sinh tiếp cận thông tin. Các tờ báo thường được yêu thích như Thanh niên, Tiền phong, Phụ nữ, Giáo dục thời đại, Đà Nẵng, Nhân dân góp phần đáp ứng những thông tin có tính thời sự cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước..
          -Kí cam kết các nội dung thi đua: 100% CB-GV kí cam kết hưởng ứng các cuộc vận động của ngành, kí cam kết nghiêm chỉnh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy khi tham gia giao thông, đăng kí thực hiện một nội dung thể hiện việc  học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh., kí cam kết không sinh con thứ ba....
          -Tham gia các hình thức ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội như Ngày vì người nghèo, ủng hộ xây dựng Bệnh viện Phụ nữ, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ xây dựng tượng đài nhà giáo Chu Văn An... Qua đó, nâng cao ý thức đoàn kết, trách nhiệm công dân, tình cảm đồng bào của mỗi cá nhân.
          -Đẩy mạnh phong trào thi giáo viên giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm trong đội ngũ nhà trường. Đây là những hoạt động có tính chuyên môn cao phát huy tính học hỏi, sáng tạo của mỗi giáo viên trong việc cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng giáo viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng qua mỗi năm học. Theo báo cáo tổng kết mỗi năm học cụ thể như sau:        
Năm học Giáo viên giỏi Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện
2006-2007 03 03
2007-2008 03 05
2008-2009 06 08
         
          Đồng thời cán bộ giáo viên nhà trường tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu về các hoạt động năm học như thi tìm hiểu về vai trò của tổ chức công đoàn , thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Huyện uỷ tổ chức. Tại cuộc thi này, trường có một giáo viên Đảng viên đạt giải ba cấp huyện.
          -Tổ chức các buổi tham quan dã ngoại góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên nhà trường. Những chuyến tham quan có ý nghĩa đáng nhớ như thăm lăng Bác, thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm địa đạo Củ Chi, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám chính là những hình thức giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa thiết thực về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, "uống nước nhớ nguồn" trong mỗi thầy giáo cô giáo để từ đó tăng thêm tình cảm trong mỗi bài dạy, mỗi trang giáo án cho học sinh thân yêu. 
          *Nguyên nhân:
          Nhìn chung, công tác chính trị tư tưởng của trường THCS Nguyễn Văn Linh đã đạt được những thành quả nhất định  góp phần hoàn thành các mục tiêu năm học. Để đạt được những thành quả đó, có thể nói đến những nguyên nhân sau đây:
          -Cấp uỷ Đảng cụ thể là chi bộ nhà trường cũng như ban giám hiệu đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, khởi xướng của mình trong việc đề ra các kế hoạch thực hiện cụ thể cả về nội dung lẫn hình thức công tác chính trị tư tưởng. Đồng thời, sự lãnh đạo sâu sát của Phòng giáo dục Hoà Vang, lãnh đạo chính quyền địa phương đã quan tâm đến nhà trường, năm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn của nhà trường cũng như tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên. Các cấp đã kịp thời triển khai các chỉ thị, cung cấp tài liệu tuyên truyền giáo dục giúp cho nhà trường tiếp nhận thông tin một cách chính xác để triển khai thực hiện.
          -Mỗi giáo viên Đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong các hoạt động dạy và học, thực sự là những hạt nhân chính trị. Một trong những thuận lợi của nhà trường là có  4/6 tổ trưởng chuyên môn là Đảng viên hoạt động  tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho tập thể hội đồng sư phạm rất được chú trọng đặc biệt là tính Đảng, tính tư tưởng được phát huy.
          -Các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Chi bộ nhà trường giữ vai trò định hướng, tổ chức Công đoàn bằng những hình thức sinh hoạt phong phú đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lành mạnh.  Chi đoàn giáo viên là nòng cốt trong những phong trào dạy tốt, học tốt; trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
          3.Công tác chính trị tư tưởng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:
          Nhìn chung,trong những năm học qua đặc biệt là năm học 2008-2009, dưới sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong nhà trường cũng như sự nổ lực lớn của đội ngũ cán bộ giáo viên đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đúng mức đã phát huy vai trò quan trọng để trường THCS Nguyễn Văn Linh  khắc phục những khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, bất cập đòi hỏi Ban giám hiệu, Chi bộ nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo. Nếu làm tốt hơn công tác chính trị tư tưởng sẽ tạo nên sức bật để động viên sự sáng tạo, tích cực của mỗi cá nhân để đạt những kết quả tốt trong các nhiệm vụ đặt ra. Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 có đề cập đến những hạn chế sau:
          a.Về nội dung:
          -Công tác chính trị tư tưởng phong phú ở bề rộng nhưng chưa hiệu quả ở chiều sâu. Cụ thể là việc tuyên truyền, giáo dục được thực hiện ở nhiều nội dung về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ thị của ngành. Các Nghị quyết, Quyết định, Bộ luật, Chỉ thị... đều được triển khai đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch đã đề ra nhưng chưa thật sự hiệu quả. Một bộ phận giáo viên, công nhân viên nhà trường  thực hiện còn mang tính đối phó, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, chưa thật sự tự giác tiếp nhận, chiếm lĩnh để  nắm bắt các vấn đề được tuyên truyền nên chưa có sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Cụ thể như việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm chưa được giáo viên thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ giáo viên đăng ký nội dung thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ" nhưng chưa có kế hoạch thực hiện cụ thể.
          -Công tác chính trị - tư tưởng cho cán bộ giáo viên trong nhà trường còn quá coi nặng việc tuyên truyền, giáo dục về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề giáo như lòng yêu nghề mến trẻ, tác phong gương mẫu,lối sống mẫu mực, tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi... nhưng còn xem nhẹ việc giáo dục nhận thức chính trị như chủ nghĩa Mác-Lênin,  đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao lý tưởng và ý chí cách mạng trong cán bộ giáo viên. Qua đó tạo sự thống nhất tư tưởng, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta, đập tan âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.
          b.Về hình thức:
          -Công tác chính trị tư tưởng muốn đạt hiệu quả thì phải phù hợp giữa nội dung và hình thức. Thế nhưng thực tiễn ở trường THCS Nguyễn Văn Linh cho thấy các hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng vẫn còn khô khan, nặng tính lý luận nên sức thu hút còn thấp. Các hình thức học tập nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của ngành thường theo kiểu Hiệu trưởng báo cáo, giới thiệu văn bản  còn các buổi toạ đàm như trao đổi về phương hướng xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" thường là các tổ chuyên môn tập trung ý kiến đưa lên Ban giám hiệu. Hình thức thực hiện đơn điệu như vậy nên nội dung truyền đạt cũng chỉ ở mức khái quát chung chung chưa tác động sâu vào tâm tư, tình cảm, thái độ của đối tượng nên chưa thật sự tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân.
          -Các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng của các đoàn thể trong nhà trường còn bị hạn chế về thời gian. Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên chưa xây dựng được lịch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt  để thể hiện đặc điểm riêng của tổ chức mình. Hầu hết đều chủ yếu đi vào những nội dung sinh hoạt chuyên môn. Công tác hoạt động đoàn thể chủ yếu thông qua hình thức lồng ghép, những cuộc họp hội đồng sư phạm đầu tháng  không chỉ triển khai công tác chuyên môn mà còn kết hợp triển khai công việc của các đoàn thể; các tổ chức đoàn thể, Chi bộ chưa có nội dung sinh hoạt riêng, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu nên rất khó tập hợp. Theo chỉ đạo của Huyện uỷ Hoà Vang, các Chi bộ đều sinh hoạt Đảng vào ngày 3 hàng tháng nhưng điều này rất khó thực hiện vì giáo viên đều có tiết dạy nên khó tập trung đầy đủ.
          *Nguyên nhân:
          Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thường đề cao công tác cán bộ. "Cán bộ là gốc của cách mạng.", "Mọi việc thành hay bại là do cán bộ tốt hay kém". Do đó, công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường còn tồn tại nhiều bất cập là do năng lực của cán bộ lãnh đạo còn hạn chế. Đội ngũ lãnh đạo nhà trường cụ thể là Ban giám hiệu, Cấp uỷ còn thụ động trong việc  định hướng, lập kế hoạch thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên. Người lãnh đạo còn thụ động hay chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò của vấn đề này.  Năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng còn hạn chế nên chưa tự xây dựng được chương trình hành động, chủ yếu  còn dựa vào văn bản chỉ đạo từ trên đưa xuống, chỉ triển khai công việc theo kế hoạch có sẵn. Do đó, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị đạo đức cho viên chức chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
          -Sự hạn chế trong nhận thức của một bộ phận giáo viên, nhân viên về công tác chính trị tư tưởng dẫn đến thái độ, hành động chưa đúng. Một số người cho rằng việc trang bị lý tưởng cách mạng, hiểu biết chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, đảng viên; là một phạm trù rộng lớn, xa vời không thiết thực với bản thân. Bên cạnh đó, mức thu nhập từ đồng lương giáo viên còn thấp nên có tâm lý thờ ơ, ít quan tâm đến các hoạt động phong trào, các sinh hoạt đoàn thể.
          -Quỹ thời gian dành cho các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn hẹp. Từ lâu nay, giáo viên trung học không được hưởng chế độ nghỉ ngày thứ bảy như giáo viên mầm non, giáo viên Tiểu học. Hàng tuần, các hoạt động hội họp, sinh hoạt chuyên môn chỉ được thực hiện vào ngày thứ năm. Chính vì vậy, mặc dù Ban giám hiệu, chi bộ nhà trường dù nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhưng do áp lực về công việc chuyên môn, hạn chế về thời gian nên việc tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá rất khó khăn.
          -Một trong những yếu kém về công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường là hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, khô khan, thiếu tính hấp dẫn quần chúng. Một trong những nguyên nhân cần bàn đến là do kinh phí dùng trong hoạt động này còn hạn chế. Nguồn thu chủ yếu hổ trợ cho các hoạt động của nhà trường chủ yếu là từ ngân sách và quỹ công đoàn. Ngân sách thì chủ yếu để trả lương và phục vụ cho các hoạt động dạy học còn quỹ công đoàn thì rất ít ỏi. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá cho đội ngũ chưa được đầu tư đúng mức nên hiệu quả đem lại không cao.
          III.Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng ở trường THCS Nguyễn Văn Linh.
          Trong mọi thời kì cách mạng, công tác chính trị - tư tưởng của một tổ chức cơ sở là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng của toàn Đảng, là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở. Để thực hiện tốt định hướng phát triển giáo dục -đào tạo; chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tính cấp thiết của công tác chính trị tư tưởng trong trường học. Từ thực tiễn nhà trường với những ưu điểm và hạn chế, để phát huy hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường cần làm tốt một số giải pháp sau:
          1.Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo về chính trị của tổ chức Đảng trong nhà trường, cụ thể là của Chi bộ và các đảng viên. Xác định rõ trách nhiệm của  Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi Đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích của mình về đạo đức cách mạng, đi đầu trong việc thực hiện các đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Muốn vậy, cần triển khai sâu rộng các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục như phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo" từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức nhà giáo.
          Để thực hiện tốt giải pháp này thì cần thực hiện các biện pháp sau:
          -Có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban giám hiệu như năng lực lập kế hoạch, năng lực tổ chức thực hiện. Ban giám hiệu phải được tham gia các lớp học bồi dưỡng năng lực quản lí giáo dục, bồi dưỡng trình độ chính trị. Triển khai cụ thể thông tư 30 của Bộ giáo dục về chuẩn giáo viên trung học, chuẩn hiệu trưởng trường trung học từ đó có kế hoạch học tập, rèn luyện để đạt chuẩn đề ra.
          -Cần quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong nhà trường. Tích cực tạo nguồn,làm tốt công tác phát triển Đảng viên trong cán bộ, giáo viên. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy học và lao động sáng tạo trong trường để tạo nguồn bổ sung nhân tố mới cho Đảng, đặc biệt quan tâm tạo điều kiện phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên trẻ để nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Củng cố và phát huy mạnh hơn nữa vai trò của Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
          -Thực hiện công tác chính trị tư tưởng cần đi đôi với chế độ thi đua khen thưởng - kỉ luật. Cần có hình thức tuyên dương khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu đạt thành tích tốt trong việc thực hiệc các nhiệm vụ được giao hoặc có những đổi mới, cải tiến mang lại lợi ích cho tập thể. Ngược lại, cần có các hình thức xử lý kỉ luật đối với những Đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm; phê bình, kỉ luật những giáo viên, nhân viên vi phạm nội quy đơn vị, thiếu tích cực trong các hoạt động của nhà trường.
          -Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội; các tổ trưởng chuyên môn cầncó kế hoạch làm việc cụ thể, theo dõi nắm bắt đặc điểm của từng thành viên dưới sự quản lý của mình để tuyên truyền, giáo dục, vận động giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường đề ra.
          2.Có biện pháp tích cực củng cố tổ chức và tạo mọi điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đặc biệt là vai trò của chi bộ và công đoàn nhà trường; tăng cường sự phối hợp thực hiện giữa các tổ chức này trong mọi hoạt động.
          Để thực hiện tốt giải pháp này cần thực hiện các biện pháp sau:
          -Phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn viên giáo viên  trong những phong trào thi đua dạy tốt học tốt, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới phương pháp bộ môn; là hạt nhân trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng trường lớp văn minh, sạch đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
          -Tổ chức họp giao ban giữa các lãnh đạo các đoàn thể, Ban giám hiệu, Chi bộ nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn trước khi có cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường đầu tháng. Thông qua cuộc họp này, Ban giám hiệu triển khai các công tác trọng tâm của tháng để các đoàn thể, tổ chức có liên quan cùng thống nhất nội dung hành động để triển khai đồng bộ, phối hợp cùng nhau thực hiện.
          -Lãnh đạo nhà trường cần sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý cho các đoàn thể sinh hoạt tránh để "núp bóng" hoạt động chuyên môn hoặc lịch sinh hoạt chồng chéo, hoặc kết hợp một công đôi việc vừa công tác chuyên môn kết hợp công tác đoàn thể.
          3.Cải tiến, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chính trị trong nhà trường để tăng cường tính thực tiễn sinh động, hấp dẫn để  giáo viên tự giác tham gia, chủ động tiếp cận đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi đến thay đổi về nhận thức đến chỗ thay đổi hành động.
          Để thực hiện giải pháp này cần thực hiện tốt các biện pháp sau:
          - Phát huy vai trò hoạt động công đoàn với các hình thức sinh hoạt giao lưu văn nghệ, toạ đàm,tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ giáo viên sau giờ làm việc. Các buổi sinh hoạt đoàn thể cần tạo được không khí cởi mở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Các buổi sinh hoạt đoàn thể cần tạo điều kiện để giáo viên trong trường bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện để giáo viên phát huy những tài năng, mặt mạnh của mình. Lãnh đạo cần giải quyết tốt các mâu thuẩn để giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, động viên mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.
          -Xây dựng nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng cần cụ thể và thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Cần cụ thể hoá đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ thị của ngành thành những công việc cụ thể để thực hiện. Nội dung, hình thức thực hiện phải phù hợp với đối tượng là giáo viên hay nhân viên nhà trường. Từ đó, mới dễ dàng trong công tác tập trung và vận động quần chúng; phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác của đối tượng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.
          4.Tạo nguồn kinh phí ổn định để phục vụ cho công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường.
          -Ban giám hiệu cũng như Ban chấp hành công đoàn cần lên kế hoạch hoạt động đầu năm, xác định một số hoạt động phong trào chủ yếu để chuẩn bị nguồn kinh phí hổ trợ hoạt động cho hiệu quả. Cần đảm bảo kinh phí hoạt động kết hợp kinh phí khen thưởng cho hợp lý; nghiêm túc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong các hoạt động.
          -Tăng cường công tác xã hội hoá cho giáo dục. Ban giám hiệu cần làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, vận động Hội khuyến học xã, Hội cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp trên địa bàn xã cùng tham gia với nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục. 
 
PHẦN III. KẾT LUẬN
       
          Công tác tư tưởng của Đảng từ nay đến Đại hội XI đang dứng trước một bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phong phú, khẩn trương, phức tạp với nhiều đặc điểm mới cần đặc biệt quan tâm, đánh giá. Trong bối cảnh đó, Đảng và nhân dân đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải tập trung phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, khắc phục bằng được những yếu kém, bất cập, đổi mới mạnh mẽ, góp phần trực tiếp để đất nước vượt qua thời kì nhiều khó khăn, thách thức này, tận dụng tốt thời cơ mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội X của Đảng  đề ra.
          Công tác chính trị tư tưởng hiện nay cần chú ý tạo sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong quần chúng nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác -Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nền dân chủ XHCN,của đại đoàn kết dân tộc để vượt qua mọi khó khăn đưa sự nghiệp đổi mới phát triển toàn diện.
          Cũng với ý nghĩa quan trọng đó, công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường cũng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hơn bao giờ hết, đất nước đòi hỏi phải có một đội ngũ nhà giáo đủ đức đủ tài, phải có  tinh thần học hỏi, sáng tạo để tiếp thu tri thức mới truyền đạt lại cho thế hệ học sinh. Vì thế, nếu làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ động viên được sự đóng góp tích cực của mỗi cá nhân tạo nên sức mạnh nội lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
          Cũng trên tinh thần đó, đề tài  "Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Linh..." đưa ra cái nhìn thực tiễn về công tác này ở nhà trường với mục đích làm thế nào phát huy hơn nữa hiệu quả công tác chính trị trong nhà trường. Đề tài chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nên rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn.
                                                              Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2010
                                                                        Người thực hiện
 
                                                                   NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
 
 
 
         
 
 
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
     
CẨM NANG TRA CỨU 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Website quản lí giáo dục


Học tập và làm theo lời Bác

 

GÓC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
(Kích chuột vào mép trái hoặc mép phải có đánh số của albums để lật trang)