21:29 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin giáo dục

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Thứ sáu - 06/04/2018 22:25
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II- KHỐI 9
NĂM HỌC 2017-2018
                 
Buổi Ngày 18/04 Ngày 19/04 Ngày 20/04 Ngày 21/04 Ngày 23/04
 
 
 
Sáng
GDCD 9
(45’)
Từ 7h45 đến 8h30
 
Ngữ văn 9(90’)
Từ 7h30 đến 9h00
Toán 9(90’)
Từ 7h30 đến 9h00
Vật lý (45’)
Từ 7h30 đến 8h15
Hóa học (45’)
Từ 7h30 đến 8h15
Công nghệ 9
(45’)
Từ 8h35 đến 9h20
(HS nghỉ tiết 3,4,5)
 
Địa lý 9 (45’)
Từ 9h45 đến 10h30
Lịch sử 9 (45’)
Từ 9h45 đến 10h30
Sinh học (45’)
Từ 9h00 đến 9h45
Tiếng Anh (45’)
Từ 9h00 đến 9h45
- Môn Thể dục, Âm nhạc, MT: Kiểm tra theo lớp từ ngày 10/04/2018 đến 17/04/2018.
- Môn thi GDCD và CN 9 kiểm tra theo lớp. GV dạy tiết 1,2 của khối 9 theo thời khóa biểu coi kiểm tra .
                                                                                        KT HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HK II-KHỐI 9
NĂM HỌC: 2017-2018
 
Buổi Ngày 17/04 Ngày 19/04 Ngày 20/04 Ngày 21/04 Ngày 23/04
 
Sáng
Giáo viên dạy tiết 1,2 theo TKB khối 9  Cô Ngân, Cô Sương, Cô Nam, Cô Việt Nga, Cô Thúy, Cô Hoa, Cô Thảo Nguyên, Cô Vân MT, Cô Vân( Hóa), Cô Trâm. Cô Tâm Nguyên, Thầy Quốc, Cô Hằng, Thầy Thông, Thầy Tiến, Cô Hà, Thầy Khanh, Cô Bảy, Cô Vân (Lý), Cô Tú. Cô Thảo Nguyên, Cô Hoa, Thầy Chung, Cô Trâm, Cô Việt Nga, Cô Mỹ Vân, Thầy Thông, Cô Đào, Thầy Lương, Cô Giao. Cô Nam, Cô Hằng, Cô Phượng, Cô Phòng, Cô Hoa, Cô Tâm Nguyên, Thầy Lương, Thầy Khanh, Cô Hiền, Cô Bảy.
-         Phòng thi khối 9: Phòng thi số 1: Phòng 13; Phòng thi số 2: Phòng 12; Phòng thi số 3: Phòng 11; Phòng thi số 4: Phòng 10; Phòng thi số 5: Phòng 9; Phòng thi số 6: Phòng 8; Phòng thi số 7: Phòng 14(Tầng 3); Phòng thi số 8: Phòng GAĐT; Phòng thi số 9: Phòng Tin cũ.
-         Học sinh khối 7: Học từ phòng 1 đến phòng 5( tầng 1).
                                                                                                                                               KT HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II- KHỐI 6,7,8
NĂM HỌC 2017-2018
 
          Buổi Ngày 03/5 Ngày 03/5 Ngày 04/5 Ngày 04/5 Ngày 5/5 Ngày 5/5
 
 
 
Sáng
Ngữ Văn 6
Từ 7g30 đến 9g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
 
 
Khối 9  ôn thi lớp 10
Ngữ Văn 7
Từ 7g30 đến 9g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
 
 
Khối 9 ôn thi lớp 10
Toán 8
Từ 7g30 đến 9g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
 
 
 
 
Tiếng Anh 6
Từ 9g45 đến10g30
(Thi theo danh sách phòng thi)
Tiếng Anh 7
Từ 9g45 đến10g30
(Thi theo danh sách phòng thi)
Tiếng Anh 8
Từ 9g45 đến10g30
(Thi theo danh sách phòng thi)
 
 
 
Chiều
Ngữ Văn 8
Từ 13g30 đến 15g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
Công nghệ 7
Từ 13g30 đến 14g15
(Thi theo lớp)
Toán 6
Từ 13g30 đến 15g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
Vật lý 8
Từ 13g30 đến 14g15
(Thi theo lớp)
Toán 7
Từ 13g30 đến 15g00
(Thi theo danh sách phòng thi)
Vật lý 6
Từ 13g30 đến 14g15
(Thi theo lớp)
GDCD 8
Từ 15g30 đến 16g15
(Thi theo danh sách phòng thi)
Lịch sử 7
Từ 14g30 đến 15g15
(Thi theo lớp)
Địa lý 6
Từ 15g30 đến 16g15
(Thi theo danh sách phòng thi)
Lịch sử 8
Từ 15g đến 15g45
(Thi theo lớp)
Địa lý 7
Từ 15g30 đến 16g15
(Thi theo danh sách phòng thi)
Lịch sử 6
Từ 15g đến 15g45
(Thi theo lớp)
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II- KHỐI 6,7,8
NĂM HỌC 2017-2018

 
 
 

Buổi Ngày 7/5 Ngày 7/5 Ngày 8/5
 
 
 
Sáng
Sinh học 7
Từ 7g30 đến 8g15
(Thi theo lớp)
 
 
Khối 9 ôn thi lớp 10
 
 
Khối 9 ôn thi lớp 10
Hóa học 8
Từ 7g30 đến 8g15
(Thi theo lớp)
 
 Vật lý 7
Từ 9g00 đến 9g45
(Thi theo lớp)
Công Nghệ 8
Từ 9g00 đến 9g45
(Thi theo lớp)
Chiều Sinh học 6
Từ 13h30 đến14g15
(Thi theo lớp)
Sinh học 8
Từ 13h30 đến14g15
(Thi theo lớp)
   
Công nghệ 6
Từ 15h00 đến 15h45
(Thi theo lớp)
Địa lý 8
Từ 15h00 đến 15h45
(Thi theo lớp)
                      - Môn GDCD 6 và GDCD 7 thi vào tiết 1 ngày 2.5.2018 theo TKB thứ 4. GV dạy tiết 1 sẽ coi kiểm tra.
                    - Thứ 4 ngày 2/5/2018 học sinh khối 6,7,8 học bình thường. Khối 9 ôn thi lớp 10
                                                                                        KT HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ÔN TẬP LỚP 10
Ngày 28.4.2018 ( Thứ 7)
9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
Văn-Phòng Anh- Hoa Toán- Thông Toán- Phượng Văn- Hằng
Anh- Hoa Toán- Phượng Anh- Chung Văn- Hằng Toán- Thông
Toán- Khanh Văn- Hằng Văn-Phòng Anh- Chung Anh- Hoa
         
 
NGÀY 2/5/2018 (Thứ 4)
9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông Anh- Chung Anh- Hoa
Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông Anh- Chung Anh- Hoa
Toán- Khanh Anh- Hoa Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông*
Toán- Khanh Anh- Hoa Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- ThôngTHỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ÔN TẬP LỚP 10
(Từ 3.5.2018 đến 31.5.2018)
Ngày 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
 Thứ 2 Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông Anh- Chung Anh- Hoa
Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông Anh- Chung Anh- Hoa
Toán- Khanh Anh- Hoa Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông
Toán- Khanh Anh- Hoa Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông
Thứ 3 Toán- Khanh Văn- Hằng Anh- Chung Văn-Phòng Anh- Hoa
Toán- Khanh Văn- Hằng Anh- Chung Văn-Phòng Anh- Hoa
Anh- Hoa Toán- Phượng Văn-Phòng Anh- Chung Văn- Hằng
Anh- Hoa Toán- Phượng Văn-Phòng Anh- Chung Văn- Hằng
Thứ 5 Anh- Hoa Toán- Phượng Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông
Anh- Hoa Toán- Phượng Văn-Phòng Văn- Hằng Toán- Thông
Văn-Phòng Anh- Hoa Anh- Chung Toán- Phượng Văn- Hằng
Văn-Phòng Anh- Hoa Anh- Chung Toán- Phượng Văn- Hằng
Thứ 6 Văn-Phòng Anh- Hoa Toán- Thông Toán- Phượng Văn- Hằng
Anh- Hoa Toán- Phượng Anh- Chung Văn- Hằng Toán- Thông
Toán- Khanh Văn- Hằng Văn-Phòng Anh- Chung Anh- Hoa
SHL Phòng SHL Hằng SHL Thúy SHL Nga SHL Hoa

Tác giả bài viết: THANH NGA

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kiểm tra, năm học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG