17:04 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Bộ giáo dục

Cuộc thi E-learning quốc gia "Dư địa chí Việt Nam"

Cuộc thi E-learning quốc gia "Dư địa chí Việt Nam"

THÔNG TƯ 19/2009-BGD ĐT BAN HÀNH DANH MỤC ĐDDH TỐI THIỂU CẤP THCS

Thông tư 19/2009 của Bộ GD ban hành danh mục Đồ dùng dạy học tối thiểu cấp THCS. Đề nghị GV lưu phía trước giáo án và có kế hoạch khai thác sử dụng khi giảng dạy.

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

Số: 7736/BGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Số: 2372/BGDĐT-GDTrH về sách tham khảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2372/BGDĐT-GDTrH V/v: Sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông

Thông tư 58 đánh giá xếp loại HS THCS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 58/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

tHÔNG TƯ 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm học thêm

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG