02:24 EDT Chủ nhật, 07/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Bộ giáo dục

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

Thứ hai - 26/08/2013 18:35
Số: 7736/BGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 7736/BGDĐT-GDTrH
V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các    tình huống thực tiễn và cuộc thi
Dạy học theo chủ đề tích hợp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012
 
 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
 
Thực hiện Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH, ngày 16/8/2012 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013 và chủ trương đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013. Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:
  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
4. Tổ chức Cuộc thi  
- Các sở GDĐT phát động Cuộc thi tới các cơ sở giáo dục trung học của địa phương. Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về sở GDĐT.
- Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 50 bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi (qua Vụ Giáo dục Trung học), kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương, chậm nhất vào ngày 11/3/2013.
 - Ban giám khảo Cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của Cuộc thi và công bố kết quả Cuộc thi vào cuối tháng 3/2013.
5. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;
- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
- Giải thưởng dành cho học sinh: 02 giải nhất; 04 giải nhì; 06 giải ba và 30 giải khuyến khích. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
- Phần thưởng dành cho đơn vị: 01 phần thưởng cho sở GDĐT tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều bài dự thi đoạt giải; 01 phần thưởng cho trường THCS và 01 phần thưởng cho THPT có nhiều bài dự thi đoạt giải.
  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
2. Đối tượng dự thi: Giáo viên  THCS và THPT.
3. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; Tư liệu dạy học đã sử dụng; Tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.
4. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);
- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).
5. Tổ chức Cuộc thi
- Các sở GDĐT phát động Cuộc thi tới các các cơ sở giáo dục trung học của địa phương. Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.
- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về sở GDĐT.
- Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi; Mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
- Các sở GDĐT gửi hồ sơ dự thi của giáo viên thuộc đơn vị mình kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương đến Ban tổ chức Cuộc thi (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 12/01/2012.
-  Giáo viên có hồ sơ dự thi được sở GDĐT lựa chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi phải đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thi của mình lên trang web của cuộc thi: http://www.pil-network.com/#vi, mục cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học trước ngày 15/01/2013.
- Ban giám khảo Cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 01/2013.
6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  
- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.
- Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.
- Ứng dụng CNTT: CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
- Giải thưởng dành cho giáo viên: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 04 giải khuyến khích và 01 giải do độc giả bình chọn qua trang web của cuộc thi.
          Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi nhận được Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
- Phần thưởng dành cho đơn vị: 01 phần thưởng cho sở GDĐT có nhiều sản phẩm dự thi nhất; 01 phần thưởng dành cho trường THCS và 01 phần thưởng dành cho trường THPT có nhiều sản phẩm dự thi nhất.
- Ban tổ chức sẽ chọn 01 Dự án đoạt giải thưởng cao nhất tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế. Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi khu vực hoặc quốc tế được nhận bằng khen của Bộ GDĐT.
 Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, các trường trung học phổ thông chuyên thuộc trường đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ GDĐT khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có  vướng mắc cần báo cáo về Ban tổ chức, qua bà Vũ Diệu Linh, điện thoại: 0439746116, email: linhvtd@galaxy.com.vn hoặc ông Quách Tất Kiên, điện thoại: 0438684270, email: qtkien@moet.edu.vn để kịp thời giải quyết./.
 
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
   (để báo cáo);
- Microsoft Việt Nam
  (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
 
(Đã kí và đóng dấu)
 
 
 
 
Vũ Đình Chuẩn

Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:.....................................................................................
          - Email:............................................................................................
          - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):
                   1.............................................................................................
                   2.............................................................................................
                   3.............................................................................................
 
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                    Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):
                   1. Trưởng nhóm:....................................................................
                             Điện thoại:...........................; Email:............................
                   2.............................................................................................
                   3.............................................................................................

Phụ lục III
Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên
         
1. Tên dự án dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của dự án
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
4. Ý nghĩa của dự án
Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

Nguồn tin: vanban.moet.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG