01:06 EDT Chủ nhật, 07/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

HỘI THI GD DẠY GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2013-2014

Thứ sáu - 18/10/2013 18:37
Công văn số 456 /PGDĐT-THCS NGÀY 18/10/2013 của PGD Hòa Vang V/v chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2013-2014
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:  456 /PGDĐT-THCS
V/v chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Vang, ngày 18  tháng 10  năm 2013
 
Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
 
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20-7-2010 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào Hướng dẫn nhiệm vụ bậc THCS tại công văn số 357/PGDĐT-THCS ngày 28/8/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Hoà Vang;
Nhằm tổ chức các hoạt động chuyên môn sâu rộng góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới công tác Quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường THCS trong năm học 2013-2014;
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2013-2014 với những công việc cụ thể sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
a) Mục đích:   
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và CSTĐ cấp cơ sở. Tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương, nhân rộng, tạo điều kiện bồi dưỡng để giáo viên phát triển tạo nguồn cho giáo dục huyện nhà trong những năm đến;
- Hội thi là một trong những căn cứ để nhà trường, PGD đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
b) Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:
a) Hội thi cấp trường:
 
- Thời gian:
Do Hiệu trưởng từng trường quyết định trong khung thời gian từ ngày 15/10/2013 đến trước 15/12/2013. Sau khi quyết định thời gian tổ chức, nhà trường gửi giấy mời đến lãnh đạo và bộ phận phụ trách chuyên môn THCS để theo dõi về cùng tham dự với nhà trường.
-  Địa điểm:
Tổ chức tại các cơ sở trường học.
b) Hội thi cấp huyện:
-  Thời gian:  Từ ngày 02/01/2014 đến 10/4/2014  (Có kế hoạch hướng dẫn cụ thể sau)
3. Đối tượng, điều kiện và số lượng dự thi:
a) Cấp trường
-  Đối tượng:
Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
- Điều kiện
+ Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại;
+ Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.
- Qui định số lượng tham dự kỳ thi:
Mỗi trường tuyển chọn và tham dự mỗi môn ít nhất 01 giáo viên. Các môn dự thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hoá Học, Sinh học, Công nghệ, Lịch Sử, Địa lý, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDCD, Tin học.
b) Cấp huyện
- Đối tượng:
Tham dự Hội thi cấp huyện là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường học trên địa bàn huyện Hoà Vang.
- Điều kiện:
Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề. Mỗi trường được thành lập một đội tuyển tham gia cấp huyện, số thành viên đội tuyển do Ban tổ chức Hội thi cấp huyện quy định theo điều kiện từng năm.
4. Nội dung và hình thức thi:
a) Nội dung thi:
- Cá nhân báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai (chuyên đề đổi mới PPDH, đồ dùng dạy học tự làm) trong các năm học trước hoặc viết mới, làm mới cho năm học 2013-2014.
- Cá nhân làm một bài kiểm tra năng lực liên quan đến kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (các văn bản liên quan như: Luật giáo dục 2005 có sửa đổi, Điều lệ trường phổ thông. Quy chế đánh giá xếp loại học sinh phổ thông (Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011), chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2013-2014, ….
- Giáo viên thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do tổ chuyên môn dự, đánh giá, xếp loại và 1 tiết do Ban tổ chức Hội thi của trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo dự đánh giá, xếp loại.
b) Hình thức:
- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai (chuyên đề đổi mới PPDH, đồ dùng dạy học tự làm)
 Thời gian nộp: theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi cấp trường và cấp huyện.
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hoặc thực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học, vẽ bản đồ tư duy, …). Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;
- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
5. Đánh giá các nội dung thi
a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai (chuyên đề đổi mới PPDH, đồ dùng dạy học tự làm) được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;
Đối với các sáng kiến kinh nghiệm đã được Phòng giáo dục xếp loại C thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.
b) Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
c) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
6. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai (chuyên đề đổi mới PPDH, đồ dùng dạy học tự làm) đạt 6 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
c) Hai bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
7. Tổng kết và công bố kết quả Hội thi
a) Kết quả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi tại trường.
b) Báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Vang) trước ngày 16/12/2013 . Nội dung báo cáo gồm:
-  Đề bài thi kiểm tra năng lực sử dụng trong Hội thi;
- Tên bài thi giảng và người thực hiện bài thi;
-  Nội dung và đánh giá kết quả Hội thi;
-  Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi;
- Danh sách khen thưởng cá nhân.
-  Danh sách giáo viên đề nghị dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
 Đây là một tiêu chí quan trọng căn cứ xếp loại thi đua tập thể đơn vị Tiên tiến cuối năm học 2013-2014. Nếu đơn vị nào không tổ chức thì phải có văn bản giải trình lý do để lãnh đạo PGD biết.
8. Sử dụng kết quả Hội thi
a) Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.
b) Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên tại đơn vị.
9. Kinh phí:
Các trường trích kinh phí hoạt động chuyên môn của trường mình trong năm 2013 - 2014 để tổ chức và khen thưởng.
Trên đây là những nội dung rất quan trọng trong việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện năm học 2013-2014, Đề nghị các trường trong huyện triển khai văn bản này đến tất cả giáo viên, xây dựng kế hoạch tổ chức tại trường; chọn nhân sự tham gia ban tổ chức và ban giám khảo kỳ thi; chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tốt cho Hội thi, tuyển chọn giáo viên tham gia tốt Hội thi cấp huyện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, THCS.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
( Đã ký và đóng dấu)
 
Lê Văn Phước
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG