13:18 ICT Thứ bảy, 30/05/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GVCN GIỎI NĂM HỌC 2013-2014

Thứ năm - 07/11/2013 05:42
KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 VÀ HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2014
PHÒNG GD& ĐT HOÀ VANG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  THCS NGUYỄN VĂN LINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-NVL                                                               Hoà Phước, ngày 4 tháng 10 năm 2013
 
            KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 VÀ HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2014
 
Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 Về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công văn số 469/PGDĐT-THCS ngày  tháng 10 năm 2013 của PGD Hòa Vang về việc tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp Huyện năm học 2013-2014;
Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I.BÌNH BẦU GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG.
1.Mục đích, yêu cầu:
1.1.Mục đích:
a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi trong nhà trường để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của trường;
c) Góp phần dánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
1.2.Yêu cầu:
Việc tổ chức bình bầu phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác GVCN lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
2.Thời gian thực hiện:
-Thông báo kế hoạch bình bầu GVCN giỏi: ngày 07 tháng 11 năm 2013
-Đăng ký danh sách: hạn cuối 30/11/2013
-Nộp hồ sơ bình bầu:  ngày 20 tháng 2 năm 2014
-Tổ chức bình bầu: ngày 06 tháng 3 năm 2014
-Tổng kết hội đồng; ngày 13/3/2014
-Báo cáo kết quả về PGD: 15/3/2014
-Nộp hồ sơ đăng ký thi cấp Huyện: 21/3/2014
-Thi GVCN giỏi cấp Huyện: dự kiến cuối tháng 4
3.Đối tượng và điều kiện:
3.1.Đối tượng:
Tham dự bình bầu GVCN giỏi cấp trường là những GV đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
3.2.Điều kiện:
-Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp GV cấp học THCS, xếp loại khá trở lên theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại GV.
-Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm liên tục trở lên.
-Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.
4.Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu GVCN giỏi cấp trường:
4.1.Nội dung bình bầu:
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác GVCN của GV theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm (10 điểm):
Căn cứ vào xếp loại lớp chủ nhiệm cuối học kì I năm học 2013-2014:
-Lớp xuất sắc: 10 điểm
-Lớp vững mạnh: 8 điểm
-Lớp khá: dưới 8 điểm
b) SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm (10 điểm).
-Hình thức: (2 điểm): Đề tài được viết không dưới 8 trang A4; cách dòng 1,5lines; cỡ chữ 14 và theo bố cục sau: lý do chọn đề tài, thực trạng của lớp chủ nhiệm, triển khai đề tài, kết quả thực hiện (định lượng, định tính)
- Nội dung đề tài: ( 8 điểm)
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói chung (10 điểm)
-Có các giải pháp ngăn ngừa học sinh bỏ học đem lại hiệu quả: tối đa 3 điểm
-Có các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt tiến bộ: tối đa 3 điểm
          -Hạn chế các trường hợp HS vi phạm nội quy bị Ban kỷ luật của trường xử lý từ hình thức viết kiểm điểm trở lên: tối đa 4 điểm
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh (10 điểm)
-Phối hợp tốt với Hội CMHS lớp, gia đình học sinh  trong việc giáo dục học sinh: tối đa 5 điểm
-Phối với tốt với GV bộ môn, Ban kỷ luật, các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục học sinh tiến bộ: tối đa 5 điểm
 
đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các GV bộ môn, Chi Đoàn, Liên Đội).
Nhà trường phát phiếu tín nhiệm đến 10 học sinh lớp chủ nhiệm (ngẫu nhiên), các GV bộ môn, TPT Đội, Ban kỉ luật, và đánh giá kết quả theo số phiếu cao nhất ở mỗi loại:
-Tốt: 10 điểm
-Khá: 9 điểm
-Đạt yêu cầu: 8 điểm
-Chưa đạt yêu cầu: dưới 8 điểm
4.2. Quy trình và cách thức bình bầu:
a)Đăng ký danh sách dự thi: có thể theo 2 hình thức:
-GV tự đăng ký dự bình bầu.
-HĐSP giới thiệu danh sách.
b) GV nộp hồ sơ đăng ký dự bình bầu gồm:
-Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức bình bầu;
-Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng: trong đó trình bày ngắn gọn thành tích đạt được ở các nội dung sau: kết quả các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, kết quả rèn luyện 2 mặt của HS, các giải pháp về giáo dục HS cá biệt tiến bộ và duy trì sĩ số lớp, kết quả công tác phối hợp với CMHS và các đoàn thể trong trường để làm tốt công tác giáo dục HS.
-Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm (nếu có)
b) Nhà trường lập danh sách GV tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể GV và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình sau:
-Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự bình bầu, tính chính xác của  bản báo cáo thành tích, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với  GV dự thi (công bố kết quả nội dung a, đ)
-GV báo cáo ngắn gọn trong vòng 10 phút về đề tài SKKN/ chuyên đề và bản báo cáo thành tích cá nhân.
-HĐSP tiến hành chấm điểm ở các nội dung b,c,d
-Ban thư ký thu phiếu chấm tổng hợp, nộp kết quả về Hiệu trưởng (trưởng ban bình bầu) chậm nhất 2 ngày sau khi tổ chức bình bầu(16/3/2013). Ban thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin.
-Tổng kết hội thi, cấp giấy chứng nhận cho GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường năm học 2013-2014.
c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
d) GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
5. Ban bình bầu cấp trường:
3.1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban bình bầu và tổ thư ký giúp việc.
3.2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bình bầu:
-Xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết các nội dung bình bầu;
-Tổ chức bình bầu danh hiệu GVCN giỏi cấp trường theo quy định của Điều lệ hội thi ban hành kèm thông tư 43/2012/BGDĐT.
-Tổng hợp kết quả bình bầu, đề xuất danh sách GV được công nhận GVCN giỏi cấp trường năm học 2013-2014.
6.Sử dụng kết quả Hội thi:
-Kết quả bình bầu là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên tham dự bình bầu.
-Danh sách GVCN giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách, đánh giá thi đua  đối với giáo viên.
-Những GV được công nhận GVCN giỏi cấp trường năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014 được giới thiệu dự thi GVCN giỏi cấp Huyện.
7.Kinh phí:
Sử dụng kinh phí hoạt động chuyên môn năm học 2013-2014 để tổ chức bình bầu và khen thưởng.
 II.HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN
(Trích dẫn công văn số 469/PGDĐT-THCS ngày  tháng 10 năm 2013 của PGD Hòa Vang về việc tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp Huyện năm học 2013-2014)
1. Nội dung thi: Bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông
2. Hình thức thi:  Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:
a) Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: giáo viên nộp cho ban tổ chức hội thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm có: số chủ nhiệm của năm 2013-2014; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo án dạy, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh (đối với lớp 9). Ban tổ chức hội thi đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm;
b) Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (gọi tắt là bài thi hiểu biết). Bài thi hiểu biết là bài thi viết bằng hình thức  trắc nghiệm khách quan.
c) Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo tình huống do ban tổ chức hội thi đưa ra.
d) Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó.
Ban tổ chức Hội thi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung thi
3. Đối tượng:
 Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các trường trung học cơ sở.
 Giáo viên tham dự hội thi cấp huyện phải đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề, được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp huyện.
Trên đây là Kế hoạch bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2013-2014. Đề nghị CB-GV nhà trường nghiêm túc thực hiện.
 
 
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                  Đinh Huynh

Nguồn tin: CHUYÊN MÔN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Website quản lí giáo dục














Học tập và làm theo lời Bác