19:59 EDT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH HỘI THI KHKT HS TRUNG HỌC NĂM 2013

Thứ tư - 06/11/2013 17:43
Thực hiện công văn số 485/PGDĐT-THCS ngày 04 tháng 11 năm 2013 của PGD Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
PHÒNG GD& ĐT HOÀ VANG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  THCS NGUYỄN VĂN LINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-NVL                                                               Hoà Phước, ngày 5 tháng 11 năm 2013
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
KHOA HỌC KĨ THUẬT NĂM HỌC 2013-2014
 
            Thực hiện công văn số  485/PGDĐT-THCS ngày 04 tháng 11 năm 2013 của PGD Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh  xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
- Khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
- Tạo cơ hội để học sinh THCS giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình;
- Tuyển chọn những sản phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi cấp huyện.
2. Yêu cầu
2.1. Yêu cầu về công tác tổ chức
- Thành lập Ban tổ chức cấp trường và Ban giám khảo chấm chọn sản phẩm tại trường gồm các ông bà có tên sau:
Thầy Đinh Huynh – Hiệu trưởng : Trưởng ban
Cô Nguyễn Thị Bích Vân –PHT:   Phó ban
Cô Nguyễn Thị Phòng –Thư ký HĐ: Thư ký
Các TTCM :     Ủy viên
- Ban tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.
2.2. Yêu cầu đối với công tác nghiên cứu khoa học của học sinh
- Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
- Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.
2.3. Yêu cầu đối với các dự án, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) dự thi
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung kết quả nghiên cứu của người khác như của mình.
- Dự án có thể của 01 tác giả (dự án cá nhân) hoặc của nhóm tác giả (gọi là dự án tập thể). Một dự án tập thể có không quá 02 học sinh tham gia.
- Dự án nghiên cứu có thể nằm một trong 17 lĩnh vực dự thi (nội dung chi tiết xem trong phụ lục đính kèm)
- Các dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại không được tham gia cuộc thi.
- Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng một lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước.
2.4. Yêu cầu về đối tượng dự thi
- Học sinh đang học lớp 9 cấp trung học cơ sở. Có học lực và hạnh kiểm năm học 2012-2013 đạt loại khá trở lên.
- Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
- Mỗi dự án có tối thiểu một người tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh chuẩn bị thi  cấp huyện đạt hiệu quả cao, đề nghị các tổ chuyên môn, GVCN thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội (thông báo tại trường và đưa lên website).
2.Mỗi tổ chuyên môn phân công GV tham gia hổ trợ học sinh dự thi. Mỗi tổ chuyên môn hổ trợ ít nhất 1 sản phẩm dự thi. Đưa nội dung nghiên cứu vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật.
4. Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.
5. Đề nghị GV  nghiên cứu kỹ Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/01/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thi KHKT cấp quốc gia học sinh THCS và THPT; công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014.
6. Phân công thầy Vũ Nguyễn Quốc Khanh, Lê Ngọc Tuấn  tiếp tục phát triển các sản phẩm đạt giải Ba Tin học trẻ không chuyên về Phần mềm sáng tạo ở năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 của học sinh đã dự thi để tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2013-2014.
7. Việc tham gia hướng dẫn HS dự thi của các GV sẽ là cơ sở để xem xét đề xuất các danh hiệu thi đua cuối năm học 2013-2014.
6. Thời gian tổ chức thi
6.1. Cấp trường:
- Nộp sản phẩm dự thi cấp trường:  25/11/2013
-Tổ chức chấm chọn, xếp giải cấp trường : 28/11/2013
- Các trường nộp sản phẩm dự thi cấp huyện về bộ phận THCS (ông Lê Văn Hoàng nhận) trước ngày 02/12/2013.
6.2. Cấp huyện:
- Ngày 05/12/2013 Phòng GD&ĐT chấm chọn sản phẩm của các trường và gửi về Sở GD&ĐT dự thi cấp TP.
7.3. Nộp sản phẩm về ban tổ chức cấp thành phố:
- Phòng GD&DT nộp sản phẩm đạt giải cấp huyện về Sở GD&ĐT trong ngày 06/12/2013.
7. Hồ sơ dự thi:
- Hồ sơ dự thi cấp trường:
+Bài thuyết minh sản phẩm dự thi
+Sản phẩm, đĩa CD đính kèm.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN DỰ THI
Các tiêu chí đánh giá:
1. Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (trưng bày, thuyết minh, trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
2. Dự án kĩ thuật
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (trưng bày, thuyết minh, trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
IV. KINH PHÍ:
Kinh phí khen thưởng được trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy và học của nhà trường
Đề nghị bộ phận chuyên môn nhà trường triển khai kế hoạch đến toàn thể học sinh và giáo viên thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-Tổ THCS (PGD);
-Tổ CM;
-Lưu: chuyên môn, VT.
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I
 CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC THI
(Kèm theo Thông tư  số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
TT Nhóm lĩnh vực Các lĩnh vực cụ thể
 1.  
Khoa học động vật Phát triển; Sinh thái; Di truyền; Chăn nuôi; Bệnh lý học; Sinh lý học; Phân loại học; Lĩnh vực khác
 1.  
Khoa học xã hội và hành vi Tâm lý học Phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức; Tâm lý học; Xã hội học; lĩnh vực khác
 1.  
Hoá sinh Hoá sinh tổng hợp; Trao đổi chất; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác
 1.  
Sinh học tế bào và Phân tử Sinh học tế bào; Di truyền tế bào và phân tử; Hệ miễn dịch; Sinh học phân tử; Lĩnh vực khác
 1.  
Hoá học Hoá học phân tích; Hoá học vô cơ; Hoá học hữu cơ; Hoá học vật chất; Hoá học tổng hợp; Lĩnh vực khác
 1.  
Khoa học máy tính Thuật toán, Cơ sở dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Hệ thống thông tin; Khoa học điện toán, Đồ hoạ máy tính; Lập trình phần mềm, Ngôn ngữ lập trình; Hệ thống máy tính, Hệ điều hành; Lĩnh vực khác
 1.  
Khoa học Trái đất và hành tinh Khí tượng học, Thời tiết; Địa hoá học, Khoáng vật học; Cổ sinh vật học; Địa vật lý; Khoa học hành tinh; Kiến tạo địa chất; Lĩnh vực khác
 1.  
Kỹ thuật: Vật liệu và công nghệ sinh học Công nghệ sinh học; Dự án xây dựng; Cơ khí hoá chất; Cơ khí công nghiệp, chế xuất;Cơ khí vật liệu;Lĩnh vực khác
 1.  
Kỹ thuật: Kỹ thuật điện và cơ khí Kỹ thuật điện, Kỹ thuật máy tính, Kiểm soát; Cơ khí; Nhiệt động lực học, Năng lượng mặt trời; Rô-bốt; Lĩnh vực khác
 1.  
Năng lượng và vận tải Hàng không và kỹ thuật hàng không, Khí động lực học; Năng lượng thay thế; Năng lượng hoá thạch; Phát triển phương tiện; Năng lượng tái sinh; Lĩnh vực khác
 1.  
Khoa học môi trường Ô nhiễm không khí và chất lượng không khí; Ô nhiễm đất và chất lượng đất; Ô nhiễm nguồn nước và chất lượng nước; Lĩnh vực khác
 1.  
Quản lý môi trường Khôi phục sinh thái; quản lý hệ sinh thái; Kỹ thuật môi trường; Quản lý nguồn tài nguyên đất, Lâm nghiệp; Tái chế, Quản lý chất thải; Lĩnh vực khác
 1.  
Toán học Đại số học; Phân tích; Toán học ứng dụng; Hình học; Xác suất và Thống kê; Lĩnh vực khác
 1.  
Y khoa và khoa học sức khoẻ Chẩn đoán bệnh và chữa bệnh; Dịch tễ học; Di truyền học; Sinh học Phân tử; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác
 1.  
Vi trùng học Kháng sinh, Thuốc chống vi trùng; Nghiên cứu vi khuẩn; Di truyền vi khuẩn; Siêu vi khuẩn học; Lĩnh vực khác
 1.  
Vật lý và thiên văn học Thiên văn học; Nguyên tử, Phân từ, Chất rắn; Vật lý sinh học; Thiết bị đo đạc và điện tử; Từ học và điện từ học; Vật lý hạt nhân và Phần tử; Quang học, Laze, Maze; Vật lý lý thuyết, Thiên văn học lý thuyết hoặc Điện toán; Lĩnh vực khác
 1.  
Khoa học thực vật Nông nghiệp và nông học; Phát triển; Sinh thái; Di truyền; Quang hợp; Sinh lý học thực vật (Phân tử, Tế bào, Sinh vật); Phân loại thực vật, Tiến hoá; Lĩnh vực khác
 

Nguồn tin: CHUYÊN MÔN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG